Nieuwe wetgeving tegen witwassen

Op 25 juli 2018 is de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering in werking getreden. Ook de bijbehorende uitvoeringsbesluiten en -regelingen worden gewijzigd of vervangen. Door deze wijzigingen zijn er meer (rechts)personen die onder de Wwft-verplichtingen vallen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • het begrip politiek prominent persoon (‘politically exposed person’ of PEP) is uitgebreid met (plaatsvervangend) bestuurders en leden van de raad van bestuur en dergelijke bij internationale organisaties;
  • in beginsel vallen niet alleen casino’s maar alle natuurlijke personen, rechtspersonen, vennootschappen en dergelijke die kansspelen aanbieden onder de Wwft;
  • een uitbreiding van de categorie grootwaardehandelaren. Vóór de wijziging van de nieuwe Wwft was alleen de verkoper van goederen tegen een bedrag van € 15.000 of meer in contanten een grootwaardehandelaar die onder de Wwft viel. De grens van € 15.000 is nu verlaagd naar € 10.000 en geldt nu ook voor kopers;
  • de definitie van de uiteindelijk belanghebbende (‘ultimate beneficial owner’ of UBO) is uitgebreid. Deze uitbreiding komt pas aan bod als na uitputting van alle mogelijke middelen en zonder dat er redenen voor verdenking bestaan, geen UBO van de cliënt-rechtspersoon is te vinden. In dat geval moet men het hoger leidinggevenpersoneel van de desbetreffende rechtspersoon aanmerken als UBO’s;
  • de nieuwe wet- en regelgeving somt niet langer de gevallen op waarin de instelling kan volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek. In plaats daarvan moet de instelling zelf een risicobeoordeling maken aan de hand van bepaalde risicofactoren;
  • de definitie van een politically exposed person (PEP) is gewijzigd. Ook in Nederland wonende personen met een Nederlandse nationaliteit kunnen nu PEP zijn;
  • de maximale bestuurlijke boete voor een enkele overtreding van de Wwft is verhoogd van € 4 miljoen naar € 5 miljoen. Als nog geen vijf jaar geleden de instelling ook in overtreding was, wordt het maximum verdubbeld; en
  • de toezichthouder heeft de bevoegdheid gekregen om een waarschuwing of te publiceren als een instelling een overtreding van de Wwft begaat.

 

Wet: artt. 1a vierde lid, onderdeel i, 6, 31, eerste lid en 32e Wwft

Regeling: artt. 2, eerste lid, onderdeel h en 3, eerste lid, onderdeel c, sub 2° Besluit Wwft 2018

 

Bronnen: Staatscourant 2018/239 en Staatscourant 2018/241

Bedrijven profiteren volop van innovatieregelingBelastingplan 2019; een vooruitblik